Redegjørelse for 2022

Redegjørelsen dekker perioden 1/7-22- 31/12-22 og omfatter BNS konsern, dvs BNS Holding AS med datterselskaper.

Konsernet tilbyr containere for salg eller utleie til de fleste formål innen handel, industri, anlegg, sivil beredskap og forsvar. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige og Estland og har sine primære markeder i Norge og EU.

Inkluderende arbeidsliv og bedrifters samfunnsansvar (CSR) er viktige og stadig mer fremtredende temaer i dagens forretningsverden. BNS har som mål å være en ansvarlig og bærekraftig organisasjon, og vi erkjenner betydningen av inkludering og CSR i vår virksomhet.

Når det gjelder inkluderende arbeidsliv, er vårt mål å skape en arbeidsplass som fremmer mangfold, likestilling og respekt for alle våre ansatte. Vi tror på at et mangfoldig arbeidsmiljø gir oss fordeler som bedrift, både i form av økt innovasjon, bedre problemløsning og økt trivsel blant de ansatte. Vi søker aktivt å rekruttere og beholde ansatte med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse. Vi jobber også for å sikre likelønn og like karrieremuligheter for alle ansatte uavhengig av deres identitet eller bakgrunn.

For å fremme inkludering og mangfold har vi implementert ulike tiltak. Vi har et bevisst forhold til rekruttering og søker å nå ut til ulike kandidater og oppfordrer mangfold i søknadsprosessen. Vi tilbyr også kontinuerlig opplæring og bevisstgjøring om mangfold og inkludering for våre ansatte. Dette inkluderer opplæring om å håndtere forskjellige perspektiver, kulturell sensitivitet og å bekjempe diskriminering og trakassering på arbeidsplassen. Det er tilrettelagt for eventuelle varslinger eller klager fra medarbeidere gjennom verneombud, medarbeidersamtaler og avviksmeldinger gjennom ISO-systemene.

Når det gjelder bedriftens samfunnsansvar, forstår vi at våre handlinger har innvirkning på miljøet, samfunnet og interessentene våre. Vi tar dette ansvaret på alvor og arbeider for å minimere negativ påvirkning og maksimere vår positive innvirkning. Vi har implementert en bærekraftstrategi som tar hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer i våre forretningsbeslutninger.

På miljøfronten har BNS tatt grep for å redusere karbonavtrykk ved å gjennomføre energieffektive tiltak og investere i grønn teknologi. Selskapene følger også strenge retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering. Innsatsen for å redusere miljøpåvirkningen er tett knyttet til sertifiseringen etter ISO-14001-standarden.

Faktiske konsekvenser og risiko for negative konsekvenser

Det er i 2022 ikke fremkommet eller rapportert om hendelser med brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Basert på BNS’ vurderinger kan det være forhøyet risiko for brudd på arbeidsvilkår hos enkelte underleverandører. Der det er mulig velges leverandører som har gjennomført egne sertifiseringer. Alternativt gjør BNS egen kartlegging og vurdering av respektive leverandør i tråd med retningslinjene i BNS eget kvalitetsstyringssystem.
Ledelsen mener etter gjennomgangen at det er begrenset risiko for negative konsekvenser.
BNS’ tiltak for å begrense risiko for negative konsekvenser innbefatter internt bl.a. medarbeidersamtaler og oppretting av varslingskanaler og eksternt revidert prosess for oppfølging av underleverandører.

Oslo, 29/6-23
Haakon Thorsen