BNS og Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å realisere Åpenhetsloven og bidra til et ansvarlig næringsliv skal BNS kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan risiko for negativ påvirkning skal håndteres.

Organisering, retningslinjer og rutiner

Ansvaret for innføring og etterlevelse av Åpenhetsloven i BNS er organisert under ledergruppen, i tett samspill med selskapets etiske retningslinjer og ledelses- og kvalitets-styring-systemene sertifisert etter ISO 9001- og ISO 14001-standardene. Gjennom disse blir også leverandører underlagt tilsvarende krav. Retningslinjer for drift og innkjøp er basert på FNs bærekraftsmål og ligger tilgjengelig på https://www.bns-container.no/baerekraft/

Etiske retningslinjer

BNS har etiske retningslinjer som redegjør for selskapets holdninger i møte med kunder, leverandører, medarbeidere og øvrige omgivelser. Alle ansatte har varslingsplikt om kritikkverdige forhold. BNS følger internasjonale lover og konvensjoner som omhandler sosialt ansvar.

Revisjoner

BNS gjennomfører årlig et antall internrevisjoner iht sertifiseringene i ISO 9001 og 14001. Etterlevelse av arbeidsforhold er en del av vårt revisjonsregime.

Tiltak gjennomført og planlagte tiltak

BNS har etablert rutiner for håndtering av Åpenhetsloven i tråd med OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

 

I tillegg gjennomfører BNS arbeid med intern aktsomhetsvurdering. Hensikten var å diskutere selskapenes egen virksomhet, altså risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold annet enn hva som er dekket gjennom etiske retningslinjer og arbeid med likestilling og ikke-diskriminering. Deltakere fra alle avdelinger deltar med aksjonspunkter i forhold til blant annet: videreutvikle maler for forenklet revisjon på lønns- og arbeidsvilkår, sikre oppdaterte arbeidsavtaler, gjennomføre revisjoner og tilsyn hos underleverandører i utlandet. Arbeidet med dette er kontinuerlig pågående.