Sammen med aktører fra Norsk Industri, Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Statens vegvesen og representanter fra brukere og produsenter har BNS bidratt til å utarbeide en bransjestandard for sikker bruk av krokcontainere.

Bakgrunnen for dette arbeidet er flere ulykker der containere har løsnet fra rammen, eller hvor henger og con­tainer har veltet. Statens Havarikom­misjons undersøkelse av sikkerheten rundt bruk av krokcontainere konkluderte med at Norsk Industri skulle ta et initiativ til en revisjon av standardene.

Per i dag er det svensk standard SS3021 som er gjeldene for det norske markedet. Denne standarden omfatter mål og kompatibilitet, men sier ingenting om slitasjegrenser og krav til styrken i låseinnretningene. Statens Havarikommisjon har vurdert denne standarden som mangelfull i forhold til behovene i Norge.

Siden låsepunktene på undersiden av containerne blir slitt over tid, vil de etterhvert slutte å fungere som tenkt. Samtidig er låsepunktene mellom festeramme og container plassert med én meters avstand målt på tvers av containeren, og ikke ytterst på kanten slik som tilfellet er med ISO-containere. Belastningen på festepunktene blir dermed ekstra stor, og kombinert med slitte fester har dette resultert i en rekke ulykker der containerne har løsnet fra rammen.

Anders S. Nydahl fra BNS er blant deltakerne i arbeidsgruppen som nå er i gang med å lansere det nye forslaget til en norsk standard.

– Dette er et viktig arbeid, og noe som alle aktørene i bransjen er opptatt av å forbedre, forteller han.

– Der sertifiseringen for ISO-con­tainere har klare og strenge krav til godkjenning og deretter periodisk oppfølging, er det altså ingen slike krav når det gjelder containertransport på bil.

Et tilleggselement er at containerne med tiden har blitt både større og tyngre.

– Standarden fra Sverige er basert på mindre og lettere last -med krokctainere som kanskje var 10-12 tonn tunge. I dag kan de veie opp mot det dobbelte, og det sier seg selv at standarder og regler bør oppdateres i henhold til dette, sier Nydahl.

Status for arbeidsgruppen er at en ny bransjestandard nå er utviklet og lagt ut til høring. Standarden er foreløpig en frivillig ordning som supplerer det eksisterende regelverket, blant annet veitrafikkloven og kjøretøyforskrifter.

I korte trekk formulerer den nye bransjestandarden et sett med klare føringer for all transport med krokcontainere:

  • Containeren skal ha en låseinnret­ning som passer til den respektive låseinnretningen på bil og/eller henger.
  • Det anbefales at mekanisk lås brukes som tillegg til hydraulisk/pneumatisk låsing. Dette er låsing som har ligget inne i svensk standard SS3021 over lengre tid, men som er for lite i bruk.
  • På henger skal det, i tillegg til indre fremre låsing, benyttes en ekstra låseinnretning i form av kjetting mellom henger og krokcontainer.
  • Ved bruk av containere med høyt tyngdepunkt, lasteplan med kran e.l., bør det benyttes ekstra mekaniske låser.
  • Sjåfør og hjelpemann skal ha tilstrekkelig opplæring ved bruk av krokcontainertransport.
  • Containere med større deformasjoner, sprekker eller vesentlige skader på låsemekanismer skal ikke benyttes.
  • Containere skal vedlikeholdes gjen­nom smøring av ruller, kontroll og utbedring av slitasje etc.
  • Sikker bruk av containere krever blant annet kontroll av at alle låsinnretninger er i inngrep.